Thursday, January 4, 2018

பாவை பத்து ....!!!


மஞ்சுளமாய்க் கீழ்த்திசை வானில் கதிரோனும்
செஞ்சுட ராகத் திருமுகம் காட்டுமுன் 
அஞ்சனம் தீட்டிய அங்கயற் கண்களில் 
கெஞ்சிடும் தூக்கத்தைக் கிள்ளி எறிந்திட்டு
பஞ்சணை விட்டெழுந்து பாற்கடல் வாசனை 
நெஞ்சில் நினைந்துருகி நீராடிப் பக்தியுடன்
சஞ்சலம் நீங்கி தரிசனம் செய்திட 
வஞ்சியரே   கூடி வணங்கேலோ ரெம்பாவாய் ! 1.

புள்ளினம் கூவும் புலர்காலைப் போழ்தினில் 
உள்ளத்தி லன்புடன் உத்தம னைப்போற்றிப்
பள்ளி யெழுப்பப் பனிவிழும் வைகறையில்
கள்ளப் புலனைந்தைக் கட்டுப் படுத்தியே 
தெள்ளு தமிழினில் தித்திக்கப் பாடிடக் 
கொள்ளை யெழிலுடன் கோபாலன் கண்மலர்ந்(து) 
அள்ளி யருள்வழங்கும் அற்புதம் காண்பதற்குத் 
துள்ளிநிதம் கூடச் சுகமேலோ ரெம்பாவாய் ! 2.

மாதவ மாயனை வைகுந்த வாசனைப் 
பூதமைந்தும் ஏத்திப் புகழ்வ தறியாயோ ?
கூதலால் வாட்டமோ? கோயில் மணியிசைக்கும் 
கீதம் செவியோரம் கேட்டிலையோ சொல்,தோழி !
பாதம் பணிந்திட பாவாய்நீ வா!நவ 
நீதமுண் டோனின் நிழலினைப் பின்பற்றிப் 
பேதமின்றிச் செல்லும் பெரும்பே றடைந்திடத் 
தீதகன்று நாளும் சிறப்பேலோ ரெம்பாவாய் !!4. 3.

வெண்பனி பூத்த விடியலின் வாசலில் 
கண்கவர் கோலங்கள் கன்னியர்கை வண்ணத்தில் 
மண்வீதி யெங்கிலும் மங்கலங் கூட்டிட 
வண்டுண்ண தேன்சொரிந்து வண்ணமலர் காத்தாற்போல் 
கண்ணனங்கே நிற்கின்றான் காதலுடன் கண்டுவரக்  
கெண்டை விழிமலர்ந்து கேசவனைச் சேவிக்கப் 
பெண்ணே விரைந்தெழு! பித்தந் தெளிவுறக்,கார் 
வண்ணனை வேண்டி மகிழ்ந்தேலோ ரெம்பாவாய் !!  4.

குன்றைக் குடையெனக் கொண்டானைக், கம்சனைக் 
கொன்றானைக், கோகுலத்தில் கோபியர் உள்ளமதை 
வென்றானைக், கையிலள்ளி வெண்ணெயுண்  டானை,மண் 
தின்றானை, எண்ணிலாச் சேட்டைகள் செய்தானைக் 
கன்றுகள் காதினில் கட்டெறும்பு விட்டானை 
அன்னை யசோதையின் அன்பிற் குகந்தானை  
நன்மொழி செப்பிய நல்லழகு நாயகனைச்
சென்று தொழுதல்  சிறப்பேலோ ரெம்பாவாய் !8. 5.

வண்ணமயிற் பீலி வடிவாய் யணிந்தசிறு 
கொண்டையும், கையில் குழலும், சலங்கையுடன் 
தண்டையும், மார்பினில் சந்தன மும்பூசி 
வெண்பட் டுடுத்திய வேணுகோ பாலனைக் 
கண்ணாரக் காண்பதற்குக் காலையிள ஞாயிறும் 
வெண்ணொளி பாய்ச்சி,வான் மேகங் களிடையெழும் ;
கண்ணுறக்கம் போதும்; கடுகிவந்து கைத்தொழ 
பெண்ணே! பெரும்பேறு பெற்றேலோ ரெம்பாவாய் ! 6.

கல்லுங் கனிந்துருக கண்ணனவன் கைகளில்
புல்லாங் குழலெடுத்துப் பூபாளம் வாசிக்க 
மெல்லிசையில் ஆநிரை மெய்மறந்து நின்றிருக்கும்;
புல்லுந் தலையசைக்கும்; புன்னைமரம் பூச்சொரியும்;
எல்லையிலா வன்பில் யசோதை இளங்கன்றின் 
முல்லைச் சிரிப்பில் முழுதா யுளங்கரையும்;
நில்லா மனத்தை நிறுத்திவழி காட்டுவானைச் 
சொல்லெடுத்துப் பாட சுகமேலோ ரெம்பாவாய் ! 7.

விடிந்த தறிகிலையோ? வேல்விழி யாளே!
துடிக்கு மிமைகளின் சோர்வை விரட்டி 
நெடியோன் திருமாலை நெஞ்சில் நினைந்து 
கடிதெழுந்து நீராடிக் கண்ணனைக் காண 
நொடியில் புறப்படு; நூபுரம் கொஞ்சும் 
அடியினைப் போற்றிட ஆவ லுடனே
படியிறங்கி வந்தே  பனிவிழும் காலை 
வடிவுடை யானை வணங்கேலோ ரெம்பாவாய் ! 8.

பச்சை மயிற்பீலி பாங்காய்த் தரித்தானை
நச்சரவம் மீது நடனம் புரிந்தானை 
மெச்சிப் புகழ்பாட மெய்மறந்து கேட்பானை 
அச்சுதனை ஆயனை ஆலிலைக் கண்ணனை 
இச்சையுடன் போற்றிட யாவரும் சென்றுவிட 
பிச்சிப்பூ சூடிய பிள்ளாய்! எழுந்திராய்! 
மிச்சம்நீ மட்டும் விழியிமை சாத்தியதேன்?
அச்சோ! இதுதகுமோ? ஆற்றேலோ ரெம்பாவாய் 9.
1.
விண்ணில் கதிரோன் விரைந்தெழுமுன் தான்விழித்துச் 
சுண்ணப் பொடிபூசித் தூய்மையாய் நீராடி 
வெண்முல்லைப் பூச்சூடி வேல்விழியில் மைதீட்டித்
தண்டையணி காலில் சலங்கையொலி கொஞ்சிடக் 
கண்ணன் திருக்கோலம் கண்டு மனமுருகிக் 
கண்மூடிக் கைகூப்பிக் கார்க்குழல் கோதையர்தம் 
எண்ணத்தைப் பாட்டில் இனிதாய்ச் சொல்லி,மணி 
வண்ணனை வேண்டிட வாரேலோ ரெம்பாவாய் ! 10.


Sunday, December 3, 2017

கைகேயி...!!!


கேகய நாட்டின் மன்னனின் மகள்,கை 
***கேயியின் இருவரங் களினால் 
சோகமே உருவாய்த் தசரதன் தானும் 
***துடித்தனன் ஐம்புலன் ஒடுங்க
வேகம டங்கும் வேழமாய்த் தரையில் 
***வீழ்ந்தனன் வேதனை முற்றித் 
தோகையள் ஐயன் அல்லலைக் கண்டும் 
***துணைவனை அலட்சியம் செய்தாள் !

சந்ததம் இராமன் நலனையே கருதிச் 
***சகலமும் காத்திடும் நங்கை 
மந்தரை யென்ற கொடுமனக் கூனி 
***வார்த்தையில் தன்னுளம் மயங்கித்
தந்திர மாக முன்பொரு நாளில் 
***தயரதன் தருவதாய்ச் சொன்ன 
சிந்தையில் நிறுத்தி இருவரங் களையும் 
***செருக்குடன் பெற்றனள் கேட்டு !

சீர்மிகு செல்வன் ஏழிரண் டாண்டு
***சிறப்புடன் கானகம் ஏகப் 
பார்புகழ் வண்ணம் பரதனும் ஆளப் 
***பத்தினி வரங்களைக் கேட்டுக் 
கூர்சொலால் மன்னன் உள்ளமும் வெதும்பிக் 
***கொதித்தனன் உலைக்கல மாகத்
தேரென நிமிர்ந்த நடையினைக் கொண்ட 
***திருவுரு சாய்ந்ததே உடனே !

விதிப்படி நடந்த நாடகந் தன்னில் 
***வினைப்பயன் முழுமையும் ஏற்றாள்!
மதியினால் கண்டு மயக்கமும் தெளிந்தே 
***வனிதையும் வரங்களைக் கேட்டாள்!
பதியையும் காக்கத் தாய்மையின் அன்பால்
***பழியினைச் சுமந்தனள் தானே !
புதிரென விளங்கும் பூவெழில் மங்கை 
***புனிதையை வாழ்த்திடு வோமே !!

சியாமளா ராஜசேகர் 

Monday, November 27, 2017

கதைபேசும் கண்கள் ....!!!

கதைபேசும் கண்களிலே காதல் ஏக்கம் 
      கனிவான பார்வையிலே அகமும் பூக்கும் !
இதயத்தின் ஓசைதனை விழிகள் மீட்டும் 
     இமைமூடி யிருந்தாலும் இதமாய்க் காட்டும் !
முதலாக எண்ணத்தை எடுத்துச் சொல்லும் 
     மொழியின்றி மௌனத்தால் மனத்தை வெல்லும் !
வதனத்திற் கழகூட்டி வசியம் செய்யும் 
     மையிட்ட கண்ணிரண்டும் நெஞ்சைக் கொய்தே !!

சியாமளா ராஜசேகர் 

Saturday, November 25, 2017

எங்கோ இசைத்த பாடலிலே ....!!!எங்கோ இசைத்த பாடலிலே 
      இதயம் அமைதி கொண்டதடி !
மங்கை யுன்றன் குரல்போலும் 
     மனதை மயங்க வைத்ததடி  !
வங்கக் கடலின் அலையொலியாய் 
     வசியம் செய்து சென்றதடி !
சங்கத் தமிழின் இனிமையைப்போல் 
     சந்தம் கொஞ்சி அணைத்ததடி  !

தனிமை வாட்டும் வேளையிலே 
     தாகந் தீர்க்கும் சுகவிருந்தாய் 
வனிதை உன்றன் தேன்குரலும் 
     வளைய வந்து மோதுதடி !
பனியாய் உருகச் செய்ததடி 
     பன்னீர் மணமாய் நிறையுதடி !
கனிவாய் நெஞ்சை வருடுதடி  
     காற்றில் மெல்லக் கலந்துவந்தே !

தேனை யுண்ட வண்டிசையோ
       தென்றல் பாடும் ராகமிதோ
மீனை யொத்த விழியுடையாள்
      மீட்டும் மதுர கானமிதோ
மோனை எதுகை நயத்தோடு
     முழங்கும் கவிதைப் பாச்சரமோ 
ஊனை யுருக்கி விட்டதடி 
     உள்ளம் உரசிக் கொன்றதடி !

யாழின் இசையும் தோற்குதடி 
      என்றன் நிலையை என்சொல்ல ?
சோழி உருட்டி விட்டாற்போல் 
     சொக்கிச் சிலிர்க்க வைத்ததடி !
தோழி! நீயென் அருகிருந்தால் 
     சோகம் யாவும் மறைந்துவிடும் !
வாழி என்று வாழ்த்திசைக்க 
     வருவாய் வண்ணக் கனவினிலே !!

சியாமளா ராஜசேகர் 

Friday, November 24, 2017

செல்லத் தங்கமே ...!!!


பட்டுவண்ண ரோசாவே 
     பாசமுள்ள பைங்கிளியே !
சிட்டைப்போல் சிரிப்பினிலே 
     சித்திரமா சொலிப்பவளே !
சுட்டுவிரல் பிடித்தபடி 
     சுத்திவரும் சுந்தரியே !
மொட்டுவொண்ணு விரிந்தாற்போல் 
     முத்தத்தில் மலர்ந்தாயே !!

அப்பான்னு அழைக்கையிலே 
     ஆயிரம்பூ பூத்ததம்மா !
உப்புமூட்ட சுமந்தபடி 
    ஊர்சுத்திக் காட்டிடுவேன் !
சொப்புவச்சி விளையாடச் 
     சொல்லிநானும் தந்திடுவேன் !
எப்போதும் ஒன்நினைப்பே 
      இனிக்குதம்மா நெஞ்சினிலே !!

கால்கொலுசு சத்தத்தில்
      கண்முழிச்சிப் பாத்திடுவேன் !
பால்வாங்கி வந்துனக்குப்
     பக்குவமா கொடுத்திடுவேன் !
சேல்கெண்டை மீனாட்டம் 
     சேட்டையிலே துள்ளுறியே !
மேல்விழுந்து நீயாட 
     மேனியெல்லாம் சிலிர்க்குதம்மா !

ரெட்டசடை போட்டுவிட்டு 
     ரிப்பனையும் கட்டிவிட்டு 
சுட்டியுன்ன பாடசாலை 
    சுமந்துகொண்டு போவேனே !
அட்டைப்போல் ஒட்டியேநீ
     அடம்பிடித்தால் ஆகாதே !
கட்டிவெல்லத் தங்கமேநீ 
      கலங்காம செல்லமேபோ !!

சியாமளா ராஜசேகர்  

வீரமங்கை வேலுநாச்சியார் ...!!!வீரத்தின் விளைநிலமாம் சிவகங்கை யாண்ட 
***வீரமங்கை  வேலுநாச்சி யாரென்னும் ராணி! 
பேரழகுப் பெண்மயிலாள் இளம்வயதி லேயே
***பிறமொழிகள் பயின்றதுடன் இலக்கியமும் கற்றாள்!
பூரணமாய்ப் போர்க்கலைகள் பலவற்றில் தேர்ந்தாள்
***புலிபோலும் வீரத்திற் சிறந்தாளைக் கண்டு 
தீர(ன்)முத்து வடுகநாதன் காதலிலே மூழ்கித் 
***திருமணமும் செய்துகொண்டான் வேலுநாச்சி யாரை !

ஆங்கிலேயப் படையெடுப்பில் வஞ்சகமாய்க் கொன்ற 
***அன்பான தன்பதியின் இறந்தசெய்தி கேட்டுத்
தாங்கொணாத துயராலே உடன்கட்டை ஏறித் 
***தன்னுயிரை மாய்த்திடவே முடிவுசெய்தாள் அவளே !
வேங்கையென வெகுண்டெழுந்து பழிவாங்கச் சொன்ன 
***வீரமருது சகோதரர்கள் அமைச்சருடன் சேர்ந்து 
தீங்கிழைத்த எதிரிகளைத் தீர்த்திடவே எண்ணி 
***திண்டுக்கல் கோட்டைக்குப் பாதுகாப்பாய்ப் போனாள் !

ஆண்வேட மணிந்துசென்று  படையுதவி கேட்க 
***ஐதரலி படைகளையும் உடனனுப்பி வைத்தான் !
மூண்டெழுந்த போருக்காய் உயிர்த்தியாகம் செய்ய 
*** முனைந்திட்ட குயிலியுமை யாள்வீரம் பெரிதே !
மீண்டிடவே முடியாமல் எதிரிகளும் தோற்க 
***வெற்றிவாகை சூடிநின்ற தமிழச்சி தானும்
வேண்டியவர் தன்னிடத்தில் மண்டியிட்ட  தாலே
*** வீரமங்கை மன்னித்தாள்  உயிர்ப்பிச்சை தந்தே !!

சியாமளா ராஜசேகர் 


அன்பின் சின்னம் ....!!!எழில்கொஞ்சும் அதிசயங்கள் ஏழுள் ஒன்றாய்
***யமுனைநதிக் கரையினிலே வியக்கும் வண்ணம்
அழிவில்லாக் காதலுக்கு சாட்சி யாக
***அகிலத்தில் சிறப்புமிக்க அன்பின் சின்னம்!
பொழிந்தவன்பின் ஆலயமாய்க் கட்டப் பட்ட
***புனிதமான கலைக்கூடம் இஃதே யன்றோ?
விழிவிரிய வைத்திடுமே வேலைப் பாடு
***வெண்பளிங்கு மாளிகைக்கிங் கில்லை யீடே!
சியாமளா ராஜசேகர்